บทเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ตอนที่ 2 การออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อ

Lesson2
บทเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ตอนที่ 2 การออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อ

บทเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ตอนที่ 3 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานระบบหายใจและหลอดเลือด

Lesson3
การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานระบบหายใจและหลอดเลือด 

บทเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ตอนที่ 1 การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สุงอายุ

Lesson1
​ตอนที่ 1 การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สุงอายุ (บทเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย)

บทเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ตอนที่ 4 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงแกนกลางลำตัว

cover-core-exe-vd_20210921-085324_1
ตอนที่ 4 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงแกนกลางลำตัว ประกอบด้วยเนื้อหาหลักคือ - กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว - ประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มคว...