หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรภาษาไทย)

ปรัชญา 

กายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยตรงต่อมนุษย์ โดยการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการประเมินและการวินิจฉัยปัญหาทางกายภาพบำบัดและการวางแผน ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพ คำนึงถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การพัฒนาศาสตร์ทางกายภาพบำบัด โดยบูรณาการความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการค้นคว้า วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างความเชี่ยวชาญและความชำนาญทางคลินิกสาขาวิชาเฉพาะ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสุขภาพ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานชั้นสูง สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

วิชาเอกประกอบด้วย 6 แขนงวิชาดังต่อไปนี้​

 1. แขนงวิชากายภาพบำบัดในเด็ก (Pediatric Physical Therapy)
 2. แขนงวิชากายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ (Geriatric Physical Therapy)
 3. แขนงวิชากายภาพบำบัดทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal Physical Therapy)
 4. แขนงวิชากายภาพบำบัดทางระบบประสาท (Neurological Physical Therapy)
 5. แขนงวิชากายภาพบำบัดทางระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต (Cardiopulmonary Physical Therapy)
 6. แขนงวิชากายภาพบำบัดทางการกีฬา (Sports Physical Therapy)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด หรือ อยู่ระหว่างการขออนุมัติขึ้นทะเบียนฯ ภายใน 1 ปีการศึกษา
 4. มีค่าลำดับสะสมเฉลี่ยการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50 หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
 5. ในกรณีที่ความรู้พื้นฐานไม่สมบูรณ์พอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนกระบวนวิชาปริญญาตรีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และสรีรวิทยาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
 6. คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต