หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ)

PrevNext
Page 1 of 4

ปรัชญา 

การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์โดยบูรณาการศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เทคโนโลยีทางสุขภาพ และแนวคิดด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเน้นให้มีกระบวนทัศน์ด้านงานวิจัย สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการสากล ตลอดจนฝึกฝนบัณฑิตให้เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) - research only

 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 
 2. สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้หรือเทียบเท่า ได้แก่  วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา กายภาพบำบัด สาขาวิชากิจกรรมบำบัด หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์     พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ โดยผ่านความเห็นชอบของ     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรนี้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้ 
 4. มีค่าลำดับสะสมเฉลี่ยการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ทำวิจัย เช่น มีผลงานตีพิมพ์ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ   
 5. ในกรณีที่ความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียน กระบวนวิชาปริญญาตรีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และสรีรวิทยาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
 6. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑ์คะแนนการผ่านจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยให้การรับรอง

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) - course work and research

 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้หรือเทียบเท่าได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา กายภาพบำบัดสาขาวิชากิจกรรมบำบัด หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ โดยผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรนี้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้
 4. มีค่าลำดับสะสมเฉลี่ยการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ทำวิจัย เช่น มีผลงานตีพิมพ์ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
 5. ในกรณีที่ความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียน กระบวนวิชาปริญญาตรีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และสรีรวิทยาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
 6. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑ์คะแนนการผ่านจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยให้การรับรอง

*คะแนนต้องไม่น้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ระบุจากคะแนนรวมทั้งหมด

หมายเหตุ: ผลการผ่านเข้าเรียนของผู้สมัครจะถูกพิจารณาจากผลการสอบภาษาอังกฤษ ใบรับรองผลการเรียน เอกสารแสดงเหตุผลในการสมัครเรียน และผลการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ
จำนวนหน่วยกิต 
 1. หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
 2. หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่าย

 • นักศึกษาไทย เหมาจ่าย 120,000 บาท (30,000 บาทต่อภาคการศึกษา)
 • นักศึกษาต่างชาติ เหมาจ่าย 160,000 บาท (40,000 บาทต่อภาคการศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม MES.pdf

​ในการรับสมัคร นักศึกษาต้องส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องที่ท่านสนใจโดยผ่านการกลั่นกรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาภายในสาขาวิชาฯ จำนวน 1 ฉบับ (ส่งไฟล์ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการหมดเขตรับสมัครทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

​นักศึกษาสามารถดูแนวทางการวิจัยได้ในPrevNext