ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ตรง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างคุณค่าแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน


วิสัยทัศน์

S : Standards (มีความเป็นมาตรฐานสากล)
M : Management (มีการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ)
A : Attitude (มีทัศนคติเชิงบวก)
R : Research and Innovation (ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพที่มีคุณภาพ)
T : Transformation (การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ให้เกิดคุณค่า)


สมรรถนะหลัก

การบูรณาการองค์ความรู้กายภาพบำบัดกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน