แขนงกายภาพบำบัดทางระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต

ผศ.ดร.กภ.เสาวลักษณ์ เดชะ
หัวหน้าแขนง

โทร : 0-5394-9245
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 รศ.ดร.กภ.จิรกฤต ลีลารุ่งระยับ

โทร : 0-5394-9245
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 ผศ.ดร.กภ.มุจลินทร์ ประสานณรงค์

โทร : 0-5394-9246
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กภ.รุ่งทิวา กันทะอินทร์

โทร : 0-5394-9291
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.​ 

กภ.สุพัชชา กองหาโคตร

โทร : 0-5394-9291

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผศ.กภ.ณฐารินทร์ บุญทา

โทร : 0-5394-9250
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ดร.กภ.บุษบา ฉั่วตระกูล

โทร : 0-5394-9251
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กภ.ขนิษฐา วงค์ลังกา

โทร : 0-5394-9291
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.