แขนงกายภาพบำบัดทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ


ผศ.ดร.กภ.อุบล พิรุณสาร
หัวหน้าแขนง

โทร : 0-5394-9243
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.กภ.สุวิทย์ อริยชัยกุล

โทร : 0-5394-9251
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร.กภ.สมรรถชัย จำนงค์กิจ

โทร : 0-5394-9241
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร.กภ.อาทิตย์ พวงมะลิ

โทร : 0-5394-9246
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร.กภ.อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ

โทร : 0-5394-9246
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.กภ.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล

โทร : 0-5394-9243
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กภ.ฉัตรชัย พีระวัธน์กุล

โทร : 0-5394-9251
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.