แขนงกายภาพบำบัดทางผู้สูงอายุและชุมชน


 ผศ.ดร.กภ.ศิรินันท์ บริพันธกุล
หัวหน้าแขนง

โทร  : 0-5394-9250
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร.กภ.สุรีพร อุทัยคุปต์

โทร : 0-5394-9249
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กภ.นิภาพร ทองหลอม

โทร : 0-5394-9291
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ดร.กภ.มัลลิกา ศรีมาแก้ว

โทร : 0-5394-9250
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กภ.พิมพ์ ผลเจริญ

โทร : 0-5394-9291
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.