ทีมบริหารภาควิชากายภาพบำบัด


หัวหน้าภาควิชา

 รศ.ดร.กภ.สุรีพร อุทัยคุปต์

โทร: 0-5394-9241

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

​รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายบริหารและนโยบาย

 ผศ.ดร.กภ.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล

โทร: 0-5394-9243

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.กภ.กิติมา รงค์สวัสดิ์

โทร: 0-5394-9250

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

​รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 อ.ดร.กภ.บุษบา ฉั่วตระกูล

โทร: 0-5394-9251

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

​รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายบริการวิชาการ

 ผศ.ดร.กภ.ศิรินันท์ บริพันธกุล

โทร: 0-5394-9250

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร

อ.ดร.กภ.เสาวลักษณ์ เดชะ

โทร: 0-5394-9245

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

​รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.กภ.ณฐารินทร์ บุญทา

โทร: 0-5394-9250

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 ผศ.ดร.กภ.มุจลินทร์ ประสานณรงค์

โทร: 0-5394-9246

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.กภ.อริสา ปาระมียอง

โทร: 0-5394-9242

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

​ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 อ.ดร.กภ.เพียงขวัญ สงวนหมู่

โทร: 0-5394-9251

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายบริการวิชาการ

กภ.นิภาพร ทองหลอม

โทร: 0-5394-9291

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร

อ.ดร.กภ.มัลลิกา ศรีมาแก้ว

โทร: 0-5394-9250

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

​ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 อ.ดร.กภ.จารุตา ขันฤทธิ์

โทร: 0-5394-9248

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.