กายภาพบำบัดกับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือที่เรียกว่า ซีโอพีดี (COPD) ย่อมาจาก Chronic obstructive pulmonary disease เป็นกลุ่มอาการของโรคถุงลมโป่งพอง หลอดลมอ...

มีอยู่จริงหรือไม่? “สูตรลับขจัดพุงลดรอบเอวได้ทันใจ”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมรรถชัย จำนงค์กิจ  การประชาสัมพันธ์โปรแกรมลดน้ำหนักผ่านสื่อต่าง ๆ ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ราย...

สิทธิประโยชน์ในการได้รับบริการทางด้านกายภาพบำบัด หรือการเบิกค่ารักษาทางกายภาพบำบัดอันเนื่องมาจากการทำสัญญาประกันสุขภาพ

ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ อุปนายก สภากายภาพบำบัด พันตรีประพล อยู่ปาน ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย สภากายภาพบำบัด ปัจจุบัน ประชาชนชาวไทยเมื่อเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ...

กายภาพบำบัดกับพัฒนาการการเคลื่อนไหวในเด็กเล็ก

โดย รองศาสตราจารย์กรกฎ เห็นแสงวิไล ​เด็กทารกหากได้รับการดูแล กระตุ้นพัฒนาการอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามวัยแล้ว แม้เด็กอาจมีพยาธิสภาพ หรือเสี่ยงต่อการล่าช้า...