สารจากหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร 'เดินไปข้างหน้าด้วยกัน' เรามุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การเติบโตขึ้นของภาควิชาฯ จากโครงสร้างภายใน การปรับตัวและการพัฒนาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เรามีความพร้อมและความเชี่ยวชาญของบุคลากร สิ่งสนับสนุน รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป้าหมายหลักของเรา คือ 'การสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทางด้านวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้นำ การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อดูแลสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย'

ในปี 2567 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 40 ปีในการก่อตั้ง มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ต่อไปด้วยกัน เราจะเดินหน้าด้วยวิสัยทัศน์ 'SMART' พร้อมด้วยพันธกิจในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรามีความภาคภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสในการพัฒนากำลังคน สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านสุขภาพให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไป"

                                                                                          รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์

                                                                                                   หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด