ตารางเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 1/2567

ตารางเรียนรวมสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567