แขนงกายภาพบำบัดทางเด็ก


ผศ.ดร.กภ.อริสา ปาระมียอง
หัวหน้าแขนง

โทร : 0-5394-9242
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร.กภ.นวลลออ ธวินชัย

​โทร : 0-5394-9242
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ดร.กภ.จารุตา ขันฤทธิ์

โทร : 0-5394-9248
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กภ.จิตภา ชววิสุทธิกูล

โทร : 0-5394-9291
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.กภ.สายนที ปรารถนาผล

โทร : 0-5394-9248
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ดร.กภ.เพียงขวัญ สงวนหมู่