แขนงกายภาพบำบัดทางระบบประสาท


ผศ.ดร.กภ.เพียรชัย คำวงษ์
หัวหน้าแขนง

โทร : 0-5394-9245
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.กภ.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์

โทร : 0-5394-9291
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.กภ.อารยา ญาณกาย

โทร : 0-5394-9248
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

อ.ดร.กภ.กิติมา รงค์สวัสดิ์

โทร : 0-5394-9239
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


กภ.แคทลียา สิทธิโชค

 โทร : 0-5394-9291
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.กภ.ทศพร พิชัยยา

โทร : 0-5394-9249
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร.กภ.สมพร สังขรัตน์

โทร : 0-5394-9249
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ดร.กภ.ปุณฑริก แก้วเทพ

โทร : 0-5394-9291
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.