นักกายภาพบำบัด

กภ. จิตภา ชววิสุทธิกูล
หัวหน้านักกายภาพบำบัด

โทร : 0-5394-9291
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กภ. นิภาพร ทองหลอม

โทร : 0-5394-9291
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กภ. ขนิษฐา วงค์ลังกา

โทร : 0-5394-9291
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

กภ. ฉัตรชัย พีระวัธน์กุล

โทร : 0-5394-9251
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

กภ. แคทลียา สิทธิโชค

โทร : 0-5394-9251
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


กภ. รุ่งทิวา กันทะอินทร์

โทร : 0-5394-9291
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.​ 

กภ. พิมพ์ ผลเจริญ

โทร : 0-5394-9291
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กภ. สุพัชชา  กองหาโคตร

โทร : 0-5394-9251
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.