สารจากหัวหน้าภาค

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้องค์ความรู้พื้นฐานทางกายภาพบำบัดและเสริมสร้างประสบการณ์ทางคลินิกที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการรักษาตามแนวทางมาตรฐานการรักษาทางกายภาพบำบัด ตลอดจนได้เรียนรู้การทำงานวิจัย และพัฒนาความเป็นผู้นำ อันนับว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นนักกายภาพบำบัดและเป็นพื้นฐานสู่การเรียนในระดับสูงต่อไป

 

ภาควิชากายภาพบำบัดจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติครบทุกด้านของงานกายภาพบำบัด ได้แก่ กายภาพบำบัดในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท เด็ก ระบบหัวใจและทางเดินหายใจ ผู้สูงอายุ และกายภาพบำบัดในชุมชน การเน้นความเชี่ยวชาญนี้ช่วยให้ภาควิชาจัดการเรียนการสอนได้ครอบคลุมทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสได้ฝึกภาคปฏิบัติเฉพาะด้าน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเสริมทักษะด้านการวิจัยผ่านวิชาเลือกที่หลากหลาย

 

คณาจารย์และบุคคลากรของภาควิชากายภาพบำบัด เป็นที่รู้จักและมีความสามารถทางวิชาการและการวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เราทุ่มเทในการพัฒนาให้ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในประเทศ การที่จะบรรลุความตั้งใจนี้ได้ ภาควิชาได้สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงกับหน่วยงานทางวิชาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งภาควิชามีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีอุปกรณ์ครบครัน สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาแห่งนี้ได้ส่งเสริมให้บุคคลากรและนักศึกษาของเราได้ดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

 

สุดท้ายนี้ภาควิชาหวังว่าเว็บไซต์นี้สามารถแนะนำให้ผู้ที่สนใจได้ทราบถึงข้อมูลในหลายๆ ด้านของภาควิชา ทั้งด้านการเรียนการสอน บุคคลากร และกิจกรรมต่างๆของภาควิชากายภาพภาพบำบัด มช แห่งนี้


พิมพ์   อีเมล