ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลให้เป็น Elite Reviewer ประจำปี 2019 จากวารสารระดับนานาชาติ the Archives of Physical Medicine and Rehabilitation