แนวปฏิบัติการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

​ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่