หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด 


ปฏิทินการสมัครและสอบเข้าศึกษาต่อประจำปี 2566