หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) - Study plan

หน้าที่ 3 จาก 4
Study plan
​หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) - research only
​หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) - course work and research