หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ)

ปรัชญา 

การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์โดยบูรณาการศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เทคโนโลยีทางสุขภาพ และแนวคิดด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเน้นให้มีกระบวนทัศน์ด้านงานวิจัย สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการสากล ตลอดจนฝึกฝนบัณฑิตให้เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) - research only

 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 
 2. สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้หรือเทียบเท่า ได้แก่  วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา กายภาพบำบัด สาขาวิชากิจกรรมบำบัด หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์     พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ โดยผ่านความเห็นชอบของ     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรนี้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้ 
 4. มีค่าลำดับสะสมเฉลี่ยการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ทำวิจัย เช่น มีผลงานตีพิมพ์ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ   
 5. ในกรณีที่ความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียน กระบวนวิชาปริญญาตรีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และสรีรวิทยาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
 6. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑ์คะแนนการผ่านจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยให้การรับรอง

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) - course work and research

 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้หรือเทียบเท่าได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา กายภาพบำบัดสาขาวิชากิจกรรมบำบัด หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ โดยผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรนี้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้
 4. มีค่าลำดับสะสมเฉลี่ยการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ทำวิจัย เช่น มีผลงานตีพิมพ์ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
 5. ในกรณีที่ความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียน กระบวนวิชาปริญญาตรีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และสรีรวิทยาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
 6. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑ์คะแนนการผ่านจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยให้การรับรอง

*คะแนนต้องไม่น้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ระบุจากคะแนนรวมทั้งหมด

หมายเหตุ: ผลการผ่านเข้าเรียนของผู้สมัครจะถูกพิจารณาจากผลการสอบภาษาอังกฤษ ใบรับรองผลการเรียน เอกสารแสดงเหตุผลในการสมัครเรียน และผลการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ
จำนวนหน่วยกิต 
 1. หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
 2. หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่าย

 • นักศึกษาไทย เหมาจ่าย 120,000 บาท (30,000 บาทต่อภาคการศึกษา)
 • นักศึกษาต่างชาติ เหมาจ่าย 160,000 บาท (40,000 บาทต่อภาคการศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม MES.pdf

​ในการรับสมัคร นักศึกษาต้องส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องที่ท่านสนใจโดยผ่านการกลั่นกรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาภายในสาขาวิชาฯ จำนวน 1 ฉบับ (ส่งไฟล์ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการหมดเขตรับสมัครทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

​นักศึกษาสามารถดูแนวทางการวิจัยได้ใน


Curriculum structure
​หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) - research only ​หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) - course work and research
Degree requirements: a minimum of 36 Credits

A. Course Work - None.

B. Thesis  36  Credits

    1. Master's Thesis courses  36  Credits

C. Non-credit courses

    1. Graduate School's requirements - English score
    2. Program's requirements
        2.1. Academic seminar - Registration every semester, each one by a non-credit course. Evaluation of the seminar with the letters S/U.
        2.2. In case of inadequate basic knowledge, academic committee may require to undertake extra-undergraduate courses without credits.

D. Academic activities

    1. Student must participate in at least 80 percent of academic seminars scheduled in each semester and presents a seminar on a topic related to his/her thesis as well as reports thesis progression once per semester, for at least 4 semesters. ​
    2. The whole or part of a thesis must be published or accepted for publication in a peer-reviewed international journal or​ published in English in Thai-Journal Citation Index (TCI) Tier 1 journal or ​obtain a patent which is related to his/her thesis  with the student's name being listed as the first author ​in at least one of the publications.
    3. Student must present the whole or part of his/her thesis work either in an oral or a poster form in an academic conference at least one paper. ​
    4. Student must report thesis progression to the Curriculum Administrative Committee every semester.​
    5. Student must report the thesis progression, using the graduate school format, to the Graduate school every semester, for approval by the Chairman of the Graduate Study Committee.
Degree requirements:  a minimum of  37  Credits

A. Course Work  a minimum of  25  Credits

    1. Graduate courses  a minimum of  25  Credits
        1.1. Field of concentration courses  a minimum of  22  Credits
              1.1.1. Required courses  16  Credits
              1.1.2. Elective courses  a minimum of  6  Credits
        1.2. Other courses  a minimum of  3  Credits
               1.2.1. Required course  3  Credits
               1.2.2. Elective courses - The student may enroll other graduate     course(s) under the agreement of the advisor.
    2. Advanced undergraduate courses - In case the student lacks some basic knowledge which is necessary for education, the student must enroll in some advanced undergraduate course(s) under the recommendation of program administrative committee.

B. Thesis  12  Credits
     1. Master's Thesis courses  12  Credits

C. Non-credit course
    1. Graduate School's requirements - English score​
    2. Program's requirement - In case of inadequate basic knowledge, academic committee may require to undertake extra-undergraduate courses without credits.

D. Academic activities
    1. Student must participate in at least 80 percent of academic seminars scheduled in each semester and reports thesis progression starting from the first semester of the second year onwards.​
    2. The whole or part of a thesis must be published or accepted for publication in a peer-reviewed international journal or published in English in Thai-Journal Citation Index (TCI) Tier 1 journal or published in full paper in international Conference Proceedings ​with the student's name being listed as the first author in at least one of the publication.
    3. Student must report thesis progression to the Curriculum Administrative Committee every semester.​
    4. Student must report the thesis progression, using the graduate school format, to the Graduate school every semester, for approval by the Chairman of the Graduate Study Committee.

Study plan
​หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) - research only
​หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) - course work and research

ทุนการศึกษา

SOURCES Grant (THB)Apply Announcement
Graduate school, Chiang Mai University
VISIT PAGE >
CMU Presidential Scholarship ​ - Tuition fee: 50,000 to 200,000
  - Living Allowance: 12,000/month
  - Settlement Allowance: 6,000 on arrival
  - Health insurance: 3,000/yr
  - Books and Stationery: 3,000/sem
  - Thesis Publication Allowance: 6,000
  - Air Fare/other travel expenses: 15,000/trip
​ - Tuition fee: 50,000 to 200,000
  - Living Allowance: 12,000/month
  - Settlement Allowance: 6,000 on arrival
  - Health insurance: 3,000/yr
  - Books and Stationery: 3,000/sem
  - Thesis Publication Allowance: 6,000
  - Air Fare/other travel expenses: 15,000/trip
TA/RA Scholarship ​​9,000/month for 2 years ​ 
IS/Thesis/Dissertation Scholarship

- Ph.D. based master's degree

- Ph.D. based bachelor's degree

- Master degree-Thesis based

- Master degree-Coursework+Thesis  based50,000


75,000


30,000


10,000
​2 rounds: before 31 Mar and before 20 Aug​July/ Mid Sept
Other academic activities
- Oral/poster 
presentation

- Financial support for publication- Short course of training10,000 (abroad)
5,000 (domestics) 

1,000 (national level)
1,500 (national level+IF)
2,000 (international level)
2,500 (international level+Scopus)
3,000 (international level+IF) 

10,000 (abroad)  
Faculty of Associated Medical SciencesIS/Thesis/Dissertation Scholarship
- Ph.D. based master's degree
- Ph.D. based bachelor's degree
- Master degree- Thesis based
- Master degree - Coursework+
Thesis based
- Master degree- IS


45,000

55,000

40,000

30,000


10,000  
International student- Master degree program

- PhD degree program
​Advisor must submit proposal to the research unit

Not exceed 120,000


Not exceed 150,000

​Once a year
Research Scholarships

- Master degree program
- PhD degree program


30,000

45,000