สารจากหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร 'เดินไปข้างหน้าด้วยกัน' เรามุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อ...
674 Hits

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ตรง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ S : Standards...
147 Hits

แนวปฏิบัติการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

​ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   Download PDF File Here
525 Hits

กำหนดการฝึกซ้อมและรับขวัญบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์

 รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55   Download PDF File Here
514 Hits

ตารางเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 1/2567

ตารางเรียนรวมสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567   Download PDF File Here
29 Hits

แบบคำร้องขอลากิจ ลาป่วย

แบบคำร้องขอลากิจ ลาป่วย สำหรับนักศึกษา   Download PDF File Here
10 Hits

แบบคำร้องขอเลื่อนการสอบ

แบบคำร้องขอเลื่อนการสอบสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด   Download PDF File Here
11 Hits

แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาเข้าสอบสายและขาดสอบ

แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาเข้าสอบสายและขาดสอบ   Download PDF File Here
17 Hits

บทเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ตอนที่ 3 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานระบบหายใจและหลอดเลือด

การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานระบบหายใจและหลอดเลือด 
574 Hits

สาระน่ารู้ทางกายภาพบำบัด

Live PROMT Channel ตอน ปวดคอ ..ใช่ที่คอ วิทยากรโดย รศ.ดร.กภ.สุรีพร อุทัยคุปต์ ​ ปวดคอ อาจเป็นมากกว่าที่เราคิด  มารู้ทันสาเหตุและอาการปวดคอกับอาจา...
34 Hits

PT LIFELONG

CMU MOOC : การใช้เหตุผลทางคลินิกสำหรับกายภาพบำบัด คำอธิบายหลักสูตร หลักการใช้เหตุผลทางคลินิกสำหรับกายภาพบำบัด กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก การประยุกต์ใ...
752 Hits

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัด การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด  ปฏิทินการสมัครและสอบเข้าศึกษาต่อประจำปี 2566
4013 Hits

อาชาบำบัดสำหรับกายภาพบำบัดเด็ก

ชื่อหนังสือ : การปฏิบัติทางอาชาบำบัดสำหรับกายภาพบำบัดเด็ก ผู้แต่ง : นวลลออ ธวินชัย ราคา : 300 บาท จำหน่ายที่ :  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย...
2037 Hits

Biomedical Sciences PhD Program - Chiang Mai University

F ull : Doctor of Philosophy (Biomedical Science) Abbreviation : Ph.D. (Biomedical Science)  Curriculum structure Biomedical Sciences PhD Program...
8934 Hits

AMS CMU Graduate programs

1224 Hits

การจองการใช้เครื่องมือวิจัย ชุดทำสื่อการสอน และห้อง

Reservations ​คลิก Reservations หรือสแกน เพื่อเข้าทำการจอง
1944 Hits

Reservation for Room and Equipment for research and teaching

Reservations Click Reservations button or scan QR code to make a reservation
26389 Hits

CMU Marathon 2020

{gallery}CMU Marathon 2020{/gallery}
1442 Hits

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลให้เป็น Elite Reviewer ป...
1348 Hits

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เพียงขวัญ สงวนหมู่

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เพียงขวัญ สงวนหมู่ ที่ได้เข้ารับ "รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2563" ณ ...
1752 Hits